Политика за сигурност

Политика за сигурността на личните данни на физически лица, използващи сайта www.nous-bg.com

Tози документ съдържа информация за Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (Политика) и е неразделна част от Общите условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате сайта www.nous-bg.com и да сключвате договори с „Ноус“ ЕООД. При промяна на Политиката промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 2 декември 2018 г.

Политика за сигурността на личните данни на физически лица

Вашата лична неприкосновеност е важна за „Ноус“ ЕООД. В тази връзка настоящата Политика за сигурност има за цел да разкрие какви лични данни събираме за Вас в процеса на нашите взаимоотношения, а също и как използваме тези данни.   
            С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством www.nous-bg.com (наричан по-нататък и Сайтът), „Ноус“ ЕООД (Ние) с ЕИК: 121404285 и адрес на управление град София, ЖК „Изгрев“, ул. „Ф.Ж. Кюри“ 69, бл. 312, ап. 28, обработва данни на физически лица (Субекти на данни/Вие/Вас)  в съответствие с настоящата Политика.

            „Ноус“ ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на Сайта и закупуването на предлаганите от нас продукти. При обработването на лични данни „Ноус“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент) и Закона за защита на личните данни.

Съгласно Регламента под „лични данни“ се разбира всяка информация, която се отнася до Вас, и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (Обработване) е всяко действие или съвкупност от действия, които може да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или с други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни обработваме:

            Във връзка с предоставяне Услугите на Сайта и със сключване и изпълнение на договори, Ние обработваме информация относно следните Субекти на данни:

 • физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
 • физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към „Ноус“ ЕООД;
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към „Ноус“ ЕООД;
 • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

II.  Лични данни, които обработваме:

            Невъзможно е да предоставим Услугите на Сайта и да сключим и изпълним на договор с Вас, ако не ни предоставите информация. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставянето им. Задължително е попълването на онези данни, без които не може да бъде сключен и изпълнен съответният договор. Става дума за:

 • три имена
 • ЕГН, ЛНЧ, ЛН или дата на раждане
 • адрес за кореспонденция и пощенски код
 • имейл
 • телефон за връзка.

Такива данни са необходими и с цел отговори на запитвания, искания и рекламации, отправени към „Ноус“ ЕООД, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания по телефона или по пощата. Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

            Нашият сайт www.nous-bg.com  дава възможност да се абонирате и да получавате на Вашия имейл известия за нови или актуални продукти, включително промоции. Необходимо е да предоставите имейл, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез отправяне на искане посредством формата за контакт с Нас.

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защитата на данните.

Ноус“ ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма в Сайта, давайки съгласие за това или добавяйки предпочитания, настройки и др.

            Ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за посещение на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Има ситуации, в които ние получаваме информация от наши партньори или автоматично събираме друга информация.

В Сайта се използват логове със следните цели:

• За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.

• За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.

• За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.

• За измерване на посещаемостта на Сайта.

Възможно е да използваме и сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете може да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

            Най-общо казано Ние обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на посочените в Сайта Услуги, включително сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта www.nous-bg.com. Също така Ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас, а при Ваше желание, за да Ви и информираме за новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще Ви заинтригуват.

            „Ноус“ ЕООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

• сключване на договори за между Вас и „Ноус“ ЕООД

• изпълнение на така сключените договори, включително обработване на поръчката Ви; ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и за да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции

• предоставяне на услугите на Сайта

• защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на Сайта, трети лица и „Ноус“ ЕООД.

• изпълнение на законови задължения на „Ноус“ ЕООД.

информирането Ви за новите ни предложения и специални оферти, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронната поща, поща, мобилен телефон и/или чрез други дигитални средства, включително чрез социални медийни платформи.

регистрацията Ви на уебсайта, като в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си

администрирането на Сайта

• анализиране и подобряване на използването на Сайта

• измерване и анализиране на нашата реклама

• поддържане на Сайта и мрежата ни сигурни и безопасни

 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции, като може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции.    

Нашият легитимен интерес, свързан с обработката на Вашите лични данни, е породен и от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазване на интересите на „Ноус“  ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

• осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на евентуални злонамерени действия

• откриване и разрешаване на технически или други проблеми, свързани с функционалността, развитието и подобряването на услугите на Сайта.

• осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път, за изясняване на въпроси, свързани с предоставяните Услуги на Сайта и/или изпълнението на сключените договори.

• приемане и обработване на получени запитвания, искания, рекламации и друга кореспонденция

• осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Ноус“ ЕООД, включително и по съдебен ред, оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

            Нашите ангажименти включватизпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

            Лични данни може да бъдат обработвани на базата на Вашето изрично съгласие, съобразно със степента и обхвата, предвидени в конкретния случай.

            Ние обработваме и анонимизирани данни за статически цели – тоест за анализи с обобщаващи резултати, когато данните са анонимни.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

            При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок, не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите/изпълнението на договорите/ или друго, свързано с подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и с изискванията на закона.

            В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни и за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове може да бъдат променени, в случай, че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

            „Ноус ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори Ние предоставяме Ваши лични данни на:

 • нашите служители и професионални съветници, като използваме специален софтуер, осигуряващ контролиран достъп до Вашите данни
 • спедитори, доставчици, бизнес партньори, във връзка с предоставяне на Услугите в сайта и с изпълнение на сключените с Вас договори
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да бъдат предоставени Ваши лични данни
 • трети лица, с оглед защитата на права и законни интереси на „Ноус“ ЕООД и/или други потребители на Сайта
 • доставчици на търсачки и уеб анализи.

            При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, Ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика и с приетите вътрешни правила.

            В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

            Нашият Сайт съдържа и връзки към и от уебсайт на трета страна – Facebook. Ако следвате връзка на този уебсайт, имайте предвид, че същият има свои правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение – с приложена молба в този смисъл посредством формата за контакт на сайта www.nous-bg.com.

 • Право на информираност и на достъп

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

 • Право на коригиране

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 • Право на изтриване

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение

 • Закриване на регистрацията

Вие имате възможност да закриете Вашата регистрация по всяко време чрез подаване на молба в този смисъл посредством формата за контакт.

След закриване на акаунта всички данни в него се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона Вашите лични данни се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на Вашата регистрация. Срокът за запазване на личните Ви данни е определен в раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора да уведоми третите лица, на които той е предоставил Ваши данни, че е необходимо коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат, и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори, е изцяло Ваша.

 • Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте дали във връзка с обработването на Ваши лични данни. То не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 • Право на възражение

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, „Ноус“ ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията.

VII. Точност на информацията

Ноус  ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и на служителите, клиентите и потребителите на Сайта, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Фирмата ни е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. „План за действие при нарушение на сигурността на данните“, „Технически и организационни мерки за обработване на лични данни“, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработката, преноса и съхранението на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки

Като неразделна част от настоящата „Политика за сигурност на личните данни на физическите лица“ „Ноус“ ЕООД приема и „Политика за използване на бисквитки на сайта www.nous-bg.com.

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Людмил Фердинандов Вагалински. Адрес за кореспонденция: София, ЖК „Изгрев“, ул. „Ф. Ж. Кюри“ 69, бл. 312, ап 28. Имейл адрес: lfvagalinski@gmail.com.