Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата http://www.nous-bg.com  и намиращия се на нея онлайн магазин, поддържан от „НОУС“ ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за уреждане на договорните отношения между „НОУС“ ЕООД, с ЕИК 121404285, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №69, бл.312, ап.28, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу  ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия http://www.nous-bg.com, наричана по-долу „www.nous-bg.com“.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информацията по настоящия член се предоставя на вниманието на Ползвателите в изпълнение на разпоредбите на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, а именно:

2.1. Наименование на Доставчика: „НОУС“ ЕООД;

2.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №69, бл.312, ап.28;

2.3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №69, бл.312, ап.28;

2.4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №69, бл.312, ап.28, имейл: lfvagalinski@gmail.com , irinavagalinska@gmail.com или sirma_alexandrova@abv.bg, тел. 0877 366 227.

Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121404285;

2.6. Надзорни органи:

2.6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-518, 02/91-53-519; факс 02/91-53-525, Имейл: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.6.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65, факс: 02 / 988 42 18, телефон на потребителя: 0700 111 22,

Имейл: info@kzp.bg; Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин www.nous-bg.com e платформа за електронна търговия, достъпна в Интернет на следния адрес https://www.nous-bg.com/. Чрез тази платформа Ползвателите имат възможност:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; Регистрацията не е задължителна. Ползвателите могат да ползват платформата и като „гости“ (без регистрация);
  2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  3. Да сключват от разстояние с Доставчика договори за покупко-продажба на стоките, предлагани в платформата;
  4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата;
  5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на www.nous-bg.com, достъпна в Интернет;
  6. Да бъдат уведомявани за правата им, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата в Интернет;
  7. Да упражняват правото си на отказ по Закона за защита на потребителите, когато е приложимо.

Чл. 4. Доставчикът в платформата спазва правата на Ползвателите съгласно релевантното потребителско и/или търговско законодателство.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват от разстояние с Доставчика договор/и за покупко-продажба на стока/и от електронния магазин www.nous-bg.com, достъпен на адрес https://www.nous-bg.com/. Всеки договор се сключва на български език и/или английски език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор от разстояние, Доставчикът се задължава да прехвърли на Ползвателя собствеността на стока/и, определените от последния чрез интерфейса на платформата. По повод на сключения договор за покупко-продажба от разстояние Доставчикът организира доставката на стоката/стоките до посочен от Ползвателя адрес чрез куриер за територията на Република България, а за чужбина чрез Български пощи и съответният пощенски оператор в държавата на Ползвателя.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика продажната цена за закупените стоки от платформата съгласно условията, определени в същата и настоящите общи условия. Цената на всяка стока е в размера, обявен в платформата www.nous-bg.com. Ползвателите заплащат и разходите за доставка на стоките чрез куриер/ поща съгласно уговореното при сключване на договора и съгласно актуалните ценови листи на куриерските фирми в момента на поръчка.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от платформата www.nous-bg.com могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления от Ползвател на платформата www.nous-bg.com са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени при извършване на регистрация му, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. А когато  електронните изявления са извършени от ползвател без регистрация (като гост в платформата), се предполага, че същите са извършени от лицето, чиито данни са посочени в заявката, с която са поръчани стоки.

IV. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА

www.nous-bg.com

Чл. 7. (1) Достъпът до платформата с цел подаване на заявка за покупка на стока/стоки е позволен на всеки ползвател. Ползвателят може да пазарува през платформата като гост (без регистрация) или като регистриран ползвател съгласно ал. 2-6 по-долу.

(2) За да се регистрира в платформата www.nous-bg.com, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в платформата www.nous-bg.com, съобразно посочената в нея процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистрация“,  Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на съобщение на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 (8) В случай че по някаква причина регистриран ползвател е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, стандартна за платформата за пазаруване

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на www.nous-bg.com, за да сключват от разстояние договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в платформата nous-bg.com.

Чл. 9. (1) За сключване на договор за покупко-продажба на стоките в платформата nous-bg.com е необходимо да се изпълни следната процедура от няколко стъпки, а именно:

(а) Извършване на регистрация на Ползвателя в платформата www.nous-bg.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата. (незадължителна стъпка, възможно е да се пазарува и като гост);

(б) Влизане в платформата www.nous-bg.com чрез идентифициране с име и парола (тази стъпка е приложима само за ползватели, регистрирани съгласно буква А);

Ако ползвателят желае да пазарува в платформата като гост (без регистрация) директно пристъпва към стъпката по буква в).

(в) Избиране на една или повече от предлаганите в платформата www.nous-bg.com стоки и добавянето им в количката с покупки;

(г) Попълване и подаване на заявка за покупка на избраните стоки в количката. Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни, които е заявил чрез завършената си и изпратена на доставчика заявка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането й.

(д)Ползвателят има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от изпращането на попълнената заявка до Доставчика.

(е) С изпращането на заявката ползвателят приема и се съгласява с настоящите общи условия, като натиска бутон Приемам

(2) След завършване и изпращане на заявката от Ползвателя Доставчикът изпраща на първия уведомление за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

(3) Доставчикът обработва регистрираната заявка в срок от два работни дни след изпращане на уведомлението по ал.2. След обработката на същата Доставчикът изпраща пълно и/или частично потвърждение или отказ на заявка.

(4) Доставчикът има правото да не достави част или всички стоки и да не изпълни въобще поръчката на Ползвателя по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност на стоките или промяна на цената им. При всички случаи доставчикът уведомява за това ползвателя на платформата чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на доставчика е да върне евентуално получената предварително цена за стоки, които са били поръчани, но няма да бъдат доставени, в срок от 14 дни от датата, на която е издадено частично потвърждение или отказ на заявката.

(5) В случай че доставчикът е уведомил ползвателя, че има възможност да изпълни частично поръчката, ползвателят трябва да изпрати по имейл на доставчика своето изрично съгласие за частично изпълнение.

(6) Договорът за покупко-продажба от разстояние между доставчика и ползвателя на платформата се смята за сключен към момента на получаването от страна на ползвателя на електронната му поща или по телефона, на потвърждение от страна на доставчика, че последният е готов да изпълни изцяло поръчката. В хипотезата на ал.5 доставчикът се счита за обвързан от договора само след като ползвателят е изпратил своето писмено съгласие за частично изпълнение и от момента на получаване на това съгласие от доставчика.

 (7) Договорът за покупко-продажба, сключен между доставчика и ползвателя на платформата, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от ползвателя в платформата.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата, произтичащи от договор за покупко-продажба, сключен през платформата www.nous-bg.com, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено конкретния договор и стоката, по отношение, на които упражнява тези свои права.

Чл. 12. (1) Когато доставката на стоката се извършва на територията на България, Ползвателят може да плати продажната цена по отделните договори за покупко-продажба наведнъж по следните два начина:

(а) чрез наложен платеж на куриера, доставящ стоките в момента на получаване на доставката

Или

(б) след като Ползвателят получи потвърждение на поръчката от Доставчика по банков път по следната банкова сметка на Доставчика – IBAN: BG95UBBS78271013822411, BIC: UBBSBGSF, банка: ОББ АД, титуляр „НОУС“ ЕООД;

(2) Когато доставката на стоката се извършва извън територията на България, Ползвателят може да плати продажната цена след като получи потвърждение на поръчката от Доставчика по банков път по следната банкова сметка на Доставчика – IBAN: BG95UBBS78271013822411, BIC: UBBSBGSF, банка: ОББ АД, титуляр „НОУС“ ЕООД;

(3) Доставчикът издава фактура за стойността на закупените стоки. В тази връзка ползвателят е длъжен да посочи пълни, точни и коректни данни за фактурата при подаване на заявка за закупуване на стоки от платформата.

(4) Ползвателят се съгласява да получава фактурата заедно със стоката, както и по електронен път на имейла, посочен  при подаване на заявката.

(5) В продажната цена на всяка стока, посочена на сайта, не се включват разходите за доставка (стойността на куриерската/пощенската услуга). При доставка на стока извън България в продажната цена не са включени експорти и импортни такси съответно за износ от България и внос в съответната държава на Ползвателя. Ползвателят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

(6) В случай на плащане на цената по банков път всички банкови такси и комисионни за банковия превод, в това число и допълнителни такси при международен превод и превалутиране на сумата, са за сметка на Ползвателя на електронния магазин (купувача на стоката). При плащане на цената по банков път стоката се предава на куриер/ в поща за доставяне едва след като платената сума е постъпила на банковата сметка на „НОУС“ ЕООД.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба в платформата www.nous-bg.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата www.nous-bg.com, са определени в профила на всяка стока в платформата.

(2) Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата www.nous-bg.com. Посочената в платформата цена не включва разходите за доставка (цената на куриерската/пощенската услуга).

 (3) Стойността на куриерските и/или пощенските разходи, невключени в цената на стоките, се предоставят като информация на Ползвателите при сключване на договора за покупко-продажба. Ползвателят заплаща стойността на куриерската услуга за доставката на куриера при получаване на стоките (когато стоката се доставя чрез куриер). Ползвателят предварително плаща на Доставчика (по неговата банкова сметка, посочена по-горе) стойността на пощенската услуга (когато стоката се доставя чрез пощенски оператор) по актуалните ценови листи на съответните куриерски фирми.

(4) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Изрично е посочен  и периода на промоцията.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя в процеса на включване на договора за покупко-продажба от разстояние и в платформата www.nous-bg.com.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата www.nous-bg.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата www.nous-bg.com.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя от разстояние договори за покупко-продажба на стоки.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им съгласно настоящите общи условия.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 500 лв.(петстотин лева), плащането се извършва само чрез превод или внасяне по банковата сметка на Доставчика.

(4) В случай, че стойността на поръчката е равностойна или надхвърля 100 лв. (сто лева), Доставчикът организира доставката само на територията на гр. София, България, за своя сметка.

Чл. 16. (1) По отношение на стоки, които попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

(2) Когато доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на ползвателя на информация за правото му на отказ от договора съгласно Закона за защита на потребителите, Ползвателят с качества на „потребител“ има право да се откаже от сключения от разстояние договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на 1 година от датата на получаване на закупените стоки, потребителят има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от датата на предоставянето на информацията.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да упражни правото си на отказ.

(4) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика, като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, представляващ Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е налична в Приложение № 2  към тези общи условия.

(5) Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

(а) за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(б) за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(в) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(г) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(д) за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

(е) за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

 Чл.17.(1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, освен ако потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.

(2) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се дължат от потребителя. Потребителят трябва да върне стоките до адреса на Доставчика, а именно: България, гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №69, бл.312, ап.28. Когато потребителят не организира сам и за своя сметка връщането на стоките, Доставчикът приспада разходите за връщане на стоките от сумите за възстановяване по ал. 1.

(3) Доставчикът възстановява сумите съгласно ал.1 не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по посочена от ползвателя банкова сметка.

(4) Когато доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи възстановяването на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен при сключване на договора с потребителя. Информация относно извършване на доставките ползвателят може да намери в своя профил на сайта на Доставчика.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови предплатените от него суми (когато е приложимо).

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ПЛАТФОРМАТА

www.nous-bg.com

Чл. 19. (1) На територията на Република България Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя чрез куриерска фирма на адрес, посочен от ползвателя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на ползвателя. Доставките извън страната се извършват чрез Български пощи и съответната национална поща на държавата на Ползвателя, съгласно приложимите правила за международни пратки.

 (2) Доставката в рамките на Република България би трябвало да бъде извършена от куриера в определения при сключването на договора срок. Доставката в чужбина се извършва в срока съгласно приложимите правила за международни пратки. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в уговорения срок по причини, зависещи от него, същият е длъжен да уведоми своевременно Ползвателя.

(3) Ползвателят се счита за уведомен, че няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било договорено, че ще му бъде доставена Стоката, не е спазена по причини, зависещи от куриер и/или пощенския оператор, извършващ доставката.

(4) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка, когато куриерът доставя стоката/ките, пратката се предава както следва:
– за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

– за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(5) При отказ на Ползвателя от поръчка, чиято стойност е платена по банков път съгласно чл.12, ал.1, буква б), се прилагат процедурите:

(а) Ако поръчката е отказана, преди да е започнато изпълнението на същата и стоките не са предадени на куриер, цялата стойност на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

(б) Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й и стоките са предадени на куриер, ще бъдат удържани 30 % от стойността на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката веднага след доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата www.nous-bg.com или по имейл.

(2) При предявяване на рекламацията на стока Ползвателят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за заменяне на стоката с друга.

(3) Рекламацията се подава в платформата www.nous-bg.com или по имейл.

(4) При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, причината за рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяването й, заедно с име, адрес и телефон за връзка.

(5) При подаване на рекламация Ползвателят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

– касова бележка или фактура;
–  други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът „НОУС“ ЕООД има качеството на администратор на лични данни и предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно българското и европейското законодателство и съгласно Политика за сигурност на личните данни на физическите лица, използващи сайта  www.nous-bg.com.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията му в платформата и/или в момента на подаване на заявка за закупуване на стоки чрез платформата.

(3) Данните, които Ползвателя предоставят, са: за физически лица – име, презиме, фамилия, ЕГН, (съответно за юридически лица – име на фирма и ЕИК/ БУЛСТАТ), адрес, е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).

 (4) Данните и личната информация, предоставена от Ползвателя, се използва от Доставчика за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Ползвателя относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Също така Доставчикът използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта му, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 22.(1). „НОУС“ ЕООД е носител на всички права на интелектуалната и индустриалната собственост (или е получил съгласие от съответните правопритежатели да използва, разпространява тези права) във връзка с дейността на онлайн магазина www.nous-bg.com и предлаганите там стоки.

(2) При неправомерно копиране или възпроизвеждане на информация от сайта www.nous-bg.com, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуалната и индустриалната собственост, „НОУС“ ЕООД има правото да претендира обезщетение заради претърпените вреди в резултата на това нарушение.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информация, стоки и/или услуги, предлагани на уебсайта www.nous-bg.com.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

(а) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата www.nous-bg.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

(б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата www.nous-bg.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;или

(в) с изричното им приемане от Ползвателя в сайта на Доставчика www.nous-bg.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата www.nous-bg.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията му/ подаване на заявка за закупуване на стоки от платформата. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договорните отношения на Ползвателя с Доставчика в платформата www.nous-bg.com се прекратяват в следните случаи:

(а) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(б) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(в) при изземване или запечатване на оборудването и стоките на Доставчика от държавни органи;

(г) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата www.nous-bg.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договор с Ползвателя, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата www.nous-bg.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика, както и други лица, с които Доставчикът е в търговски отношения (автори, издатели, производители, дистрибутори и доставчици на стоки, предлагани в платформата www.nous-bg.com) при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с

(а) неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

(б) нарушение на авторски права, права върху интелектуалната или индустриална собственост,

(в) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора с Доставчика,

(г) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.nous-bg.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.nous-bg.com.

(5) Доставчикът полага усилия, за да поддържа точността на информацията, предоставена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Доставчикът уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията им. В тази връзка Доставчикът не носи отговорност за точността, пълнотата, адекватността, навременността или пълнотата на информацията, съдържаща се в платформата www.nous-bg.com.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата www.nous-bg.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) Ползвателят няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно негови поръчки през платформата и/или договорните му отношения с Доставчика, без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(4) Регистрираният в платформата ползвател носи отговорност за опазването на поверителността на неговата парола и акаунт и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговия акаунт или парола.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя на платформата www.nous-bg.com, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

(2) В случай на възникнал спор между доставчика и ползвателя относно техните договорни отношения, същите полагат усилия да разрешат спора чрез споразумение. В случай че не може да бъде постигнато споразумение, спорът се отнася пред компетентния български съд.

(3) Ползвателят, имащ качество на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес  http://ec.europa.eu/odr . В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд.

Чл.35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17.12.2018 г.